Επικαιρότητα

Προτάσεις Για Το Ρυθμιστικό Σχέδιο & Πρόγραμμα Προστασίας Του Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου Β Φάση

Σε συνέχεια της προηγούμενης μας επιστολής σας παραθέτουμε τις απόψεις μας στο πλαίσιο διαβούλευσης της Β΄ Φάσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου του Ηρακλείου.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος  Ηρακλείου Β Φάση

Σχετικό έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 62276/12-12-2012

Σε συνέχεια της προηγούμενης μας επιστολής σας παραθέτουμε τις απόψεις μας στο πλαίσιο διαβούλευσης της Β΄ Φάσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου του Ηρακλείου.

Βασική μας θέση είναι ότι οι προτάσεις που είχαμε καταθέσει σε σχέση με την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα την μεταποίηση των προϊόντων του, την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων του καθώς και την διασύνδεση του με τον τουρισμό, μέσα από ένα μοντέλο ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής διαφαίνεται ότι διαπερνά την Β’ φάση του Ρυθμιστικού Σχεδίου και μάλιστα σε πολλά σημεία μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.

Είναι άξιο αναφοράς ότι αναφέρεται επανειλημμένα ότι θα πρέπει να προστατευτεί αφενός η αγροτική γη, το αγροτικό τοπίο και αφετέρου  η γη υψηλής παραγωγικότητας από τις πιέσεις της οικιστικής επέκτασης. Δίδεται ιδιαίτερη  έμφαση στην οριοθέτηση των χρήσεων γης προκειμένου να μην υπάρχουν αντεκδικήσεις μεταξύ συγκρουόμενων συμφερόντων.

Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι δίδεται έμφαση και τονίζεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα στήριξης του πρωτογενή τομέα και όλων των παραγόντων του στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας και προώθηση και ενίσχυση της παραγωγής των προϊόντων ΠΟΠ.

Οι κατευθύνσεις που δίδονται είναι πολύ καλά στοχευμένες αλλά για να εφαρμοστούν θα πρέπει σε επίπεδο Περιφέρειας να παρθούν πρωτοβουλίες για την υλοποίησή των.

Ειδικότερα σαν Επιμελητήριο και με γνώμονα τόσο τον  Στρατηγικό Σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα που έχει υιοθετήσει η Περιφέρεια Κρήτης όσο και τις εκφρασμένες θέσεις μας για τα άλλα ζητήματα που άπτονται της επιστημονικής προσέγγισης του χώρου μας (ύδατα, φυσικό περιβάλλον, προστατευόμενες περιοχές, κ.λ.π) παραθέτουμε τα παρακάτω που πρέπει να ενσωματωθούν στο εν λόγω Ρυθμιστικό προκειμένου  ώστε να αποτελέσουν πλέον θεσμοθετημένες δεσμεύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν.

 • Οριοθέτηση της γης υψηλής παραγωγικότητας, προκειμένου να κοπάσει η κούρσα ανόδου των τιμών των ακινήτων και της απαγορευτικής αξίας για την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας.
 • Οριοθέτηση ζωνών «υποχρεωτικής» άσκησης της φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας (Βιολογική ή Ολοκληρωμένη Διαχείριση) στις περιοχές που αλληλεπιδρούν με τις ζώνες NATURA 2000 και τις περιοχές προστασίας οικοτόπων (Αλμυρός και Αποσελέμης). Η ζωνοποίηση αυτή θα έχει τριπλό όφελος
  • Προστασία των βιοτόπων από τις απορροές των φυτοπροστατευτικών
  • Κάλυψη των απαιτήσεων της νέας ΚΑΠ
  • Επιπλέον προστιθέμενη αξία του παραγόμενου προϊόντος αφού θα φέρει την ένδειξη της καλλιέργειας σε προστατευόμενη ζώνη.
 • Ανάγκη για προγραμματισμό της παραγωγής μέσα από οριοθέτηση των καταλληλότερων μικροκλιμάτων – περιοχών για να υποδεχτούν νέες καλλιέργειες. Με αυτό τον τρόπο θα παράγονται ποσότητες αγροτικών προϊόντων ικανές που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της εξωστρέφειας του τομέα και της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής ικανότητας στην διάρκεια της προώθησης και εμπορίας των.
 • Αναβάθμιση και ενίσχυση των φορέων που ασχολούνται με την αγροτική έρευνα και δει την εφαρμοσμένη . Απαίτηση για ενίσχυση του ρόλου του ΕΘΙΑΓΕ και των δομών του, προκειμένου να αποτελέσει τον υποστηρικτικό μηχανισμό για την καινοτομία στην παραγωγική δραστηριότητα στον βασικό τομέα της αμπελουργίας και των οπωροκηπευτικών. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παραγωγική δραστηριότητα είναι άμεσα συνυφασμένη με παραμέτρους (έδαφος, κλίμα, μικροκλίμα) που πρέπει να αξιολογούνται προκειμένου να γίνονται προτάσεις για αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και δει πολυετών.
 • Αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων που χωροθετείται το ΕΘΙΑΓΕ στον Κατσαμπά με βασικό προσανατολισμό την δημιουργία ενός πυρήνα Αγροτικής Ανάπτυξης που θα φιλοξενεί όλες τις δραστηριότητες της έρευνας και δει της αμπέλου , των Γεωργικών Προειδοποιήσεων , των υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας ώστε ο εξυπηρετούμενος αγρότης να απολαμβάνει όλων των υπηρεσιών που τον αφορούν σε έναν ενιαίο χώρο. Στις υφιστάμενες υποδομές του περιβάλλοντα χώρου θα μπορεί να αναπτυχθεί επαρκώς η μητρική φυτεία εξυγιασμένου πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου που τόσο έχει ανάγκη ο αμπελοοινικός τομέας.
 • Πρωτοβουλίες για την δημιουργία αναδασμού που θα υποστηρίξει τόσο την μείωση του κόστους παραγωγής όσο και την σταθερή ποιότητα (ΠΟΠ) και ποσότητα των προϊόντων που θα παράγονται πιθανόν μέσα από οργανώσεις παραγωγών.
 • Δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης του συνόλου των υδατικών πόρων που καταναλώνονται από τον πρωτογενή τομέα στην άρδευση. Ο φορέα αυτός μπορεί να έχει εμβέλεια σε επίπεδο της Π.Ε Ηρακλείου και κατ’ επέκταση της περιοχής επιρροής του Ρυθμιστικού,. Μέσα από αυτή την ενιαία διαχείριση θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ελέγχου και προστασίας αυτού του πόρου καθώς επίσης και ο ενιαίος σχεδιασμός των αρδευτικών υποδομών και η πιθανή επέκτασή των. Θα μπορεί να καθορισθεί η μέγιστη επιτρεπτή κατανάλωση νερού ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και την καλλιέργεια. Ανάλογα θα ασκηθεί και διαβαθμισμένη τιμολογιακή πολιτική. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να συνάδει με το ενιαίο διαχειριστικό σχέδιο των υδατικών πόρων της περιφέρειας Κρήτης.
 • Για την ενίσχυση του ρόλου της κτηνοτροφίας που ειδικά για την περιοχή επιρροής του Ρυθμιστικού διαφαίνεται να είναι υποδιέστερος της γεωργίας καθώς και ανταγωνιστικός της καθώς επίσης και του φυσικού περιβάλλοντος αφενός θα πρέπει να οριοθετηθούν οι κτηνοτροφικές ζώνες για εκ περιτροπής ελέυθερη βόσκηση αλλά και η χωροθέτηση και δημιουργία πλήρως αναπτυγμένων κτηνοτροφικών  πάρκων.
 • Δημιουργία ιχθυόσκαλας στην Π.Ε Ηρακλείου που θα διασφαλίσει τον έλεγχο των αλιευμάτων καθώς και την προστασία της υγείας του καταναλωτή.
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται με τον πρωτογενή τομέα μέσα από στοχευμένες δράσεις που θα αξιολογούνται με μετρήσιμους δείκτες.
 • Δυνατότητα ανάπτυξης μικρών μεταποιητικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης που καθετοποιούν την παραγωγική διαδικασία και εκτός οργανωμένων υποδοχέων, αρκεί να είναι ενσωματωμένες σε «δίκτυα» που υπηρετούν την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.
 • Δημιουργία υποδομών για την διαχείριση τόσο των υπολειμμάτων καλλιεργειών όσο και των αποβλήτων των μονάδων μεταποίησης που δεν μπορούν να εισαχθούν στα συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
 • Σύσταση Φορέα Διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές.
 • Επικαιροποίηση των ήδη εκπονημένων ΕΠΜ (Γιούχτα, Αστερουσίων) και θεσμοθέτησή των. v Εκπόνηση των ειδικών διαχειριστικών σχεδίων
 • Ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ μέσα από ένα χωροταξικό σχεδιασμό που δεν θα βάλλει εναντίον του φυσικού περιβάλλοτνος του τοπίου και της γης υψηλής παραγωγικότητας. Οι ΑΠΕ να προσανατολιστούν για την εξυπηρέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της μεταποίησης.

Είμαστε στην διάθεση της για κάθε περαιτέρω συνεργασία ή διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ

Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Α.α

Η αντιπρόεδρος της ΔΕ

Ευγενία Στυλιανού Γεωπόνος MSc.

 

Δείτε επίσης

ΕΛΓΑ Προσλήψεις ΠE Διοικητικού-Οικονομικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες

Ο ΕΛΓ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του …