Επικαιρότητα

Φυτοϋγειονομικό Μητρώο – Υπόχρεοι εγγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων.

Θεσπίστηκε το Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών, το οποίο για διευκόλυνση αποκαλείται Φυτοϋγειονομικό Μητρώο.

Υποχρέωση εγγραφής στο παραπάνω μητρώο έχουν:

α) Οι επαγγελματίες οι οποίοι εισάγουν στην Ένωση ή διακινούν σε αυτήν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
β) Οι επαγγελματίες που εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια ύστερα από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών προκειμένου να διακινήσουν φυτά ή φυτικά προΪόντα.
γ) Οι επαγγελματίες που αιτούνται από την αρμόδια αρχή να εκδίδει φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά για την εξαγωγή φυτών ή φυτικών προιόντων σε τρίτες χώρες.
δ) Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι να εφαρμόζουν θερμική μεταχείριση ξυλείας και να τοποθετούν τα σήματα του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων αρ. 15 (ISPM-15).

Υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης των στοιχείων του ανωτέρω μητρώου έχουν όλοι οι
εγγεγραμμένοι επαγγελματίες.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υπόχρεοι επαγγελματίες να προβούν σε άμεση εγγραφή (εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι) ή σε άμεση επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Στα πλαίσια εφαρμογής της παραπάνω νομοθεσίας σας αποστέλλεται συνημμένα υπόδειγμα αίτησης εγγραφής/τροποποίησης/επικαιροποίησης το οποίο αφού συμπληρώσετε, υπογράψετε και σφραγίσετε, το αποστέλλετε με email στην υπηρεσία μας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης (email fytoprostasia@crete.gov.gr).

Μετά την εξέταση της αίτησης, θα σας αποσταλλεί απαντητική επιστολή στην οποία μεταξύ άλλων θα αναγράφεται και ο Αριθμός Φυτοϋγειονομικού Μητρώου της επιχείρησής σας.

Τονίζουμε ότι η μη εγγραφή των υπόχρεων στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών καθώς και η μη επικαιροποίησή του συνιστούν φυτοϋγειονομική παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 37/2021 (Α94) καθώς και του Ν. 2147/1952 (Α 155) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στους παραβάτες επιβάλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 34α και 35 του Ν. 2147/1952 όπως ισχύει.

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν να ενημερώνουν τους επαγγελματίες, που ασκούν τις ανωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες, για την υποχρέωση εγγραφής ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο.

Επισημαίνεται ότι η σχετική φυτοϋγειονομική νομοθεσία είναι αναρτημένη στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.minagric.gr/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/fytoygeia/14737-epishmo-mhtrwo220323

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/fytoygeia/9328-fyto-nea-koinotikh-nomothesia

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Συνημμένα αρχεία:

Φυτουγειονομικό Μητρώο-Υπόχρεοι εγγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων (1)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (1)

Δείτε επίσης

Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών …